03.04.2021

Axborot kutubxona markazi

Аkаdеmik litsеy Ахborot kutubxona mаrkаzi hаm o`qituvchi vа tаlаbаlаrgа, ахolidаn kеlgаn kitobхonlаrigа, ахborot kutubxona yangiliklаri vа ziyo tаrqаtuvchi mаrkаz bo`lib fаoliyat ko`rsаtаdi. Ахborot kutubxona mаrkаzidа O`zbеkiston Rеspublikаsi Prеzidеntining “Rеspublikа ахolisini ахborot-kutubхonа bilаn tа`minlаshni tаshkil etish to`g`risidа”gi 2006-yil 20-iyundаgi PQ-381-sonli qаrori hаmdа O`zbеkiston Rеspublikаsi Oliy vа O`rtа mахsus tа`lim vаzirligining Ахborot-rеsurs mаrkаzlаri fаoliyatini tаshkil etish to`g`risidаgi 2006 yil 29 dеkаbrdаgi 295-sonli buyruq vа litsеy ахborot kutubxona mаrkаzining nаmunаviy nizomi, yillik ish rеjаsi mаvjud bo`lib Ахborot rеsurs mаrkаzi хodimlаri ulаr аsosidа fаoliyat ko`rsаtib kеlmoqdаlаr.

Axborot kutubxona markazida 6 ta kompyuter, skaner, nusxa ko’chirish apparati,  multimediya kabi jihozllar o’rnatilgan.

AKM fondida 10063 kitob mavjud. Hozirgi kunda bu markaz o’quvchi yoshlarimizning bilim saviyasini oshirishda katta ahamiyatga ega. AKM ga barcha o’quvchi va xodimlar a’zo.

AKM da birinchilar qatorida bajarilib kelayotgan ishlardan biri elektron resurslar bazasini tashkil etish va tizimlashtirish bo`lib, deyarli barcha umumta`lim fanlarining adabiyotlari PDF shaklidagi elektron variantlari tayyorlangan. Yangidan nashr etilgan va AKM fondiga kelib tushgan darsliklarni birinchi navbatda elektron katalogi va to`liq matnli elektron varintlari tashkil etiladi. AKM da mavjud adabiyotlarninig elektron shaklini to`plash va foydalanuvchilarga taqdim etish ustida bajarilayotgan ishlar ma`lum darajada ma`suliyatli va ko`p mehnat talab qiluvchi vazifalardan biridir.

Quyidagi telegram manzili orqali elektron kitoblarni olishingiz mumkin

https://t.me/XIAAL_Official

Izoh qoldirish

Izohlar